spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

    Hakarak promove Jogadór Nasionál, Emmanuel Fc Sei la Rekruta Jogador Estranjeiru

    DILI – Klubu Promovidu, Emmanuel Fc ne’ebé mak konfia jogadór nasionál desde partisipa iha terseira divizaun kontinua mantein hakarak atu promove jogadór nasionál iha sira-nia armada hodi enfrenta primeira divizaun liga Timorense epoka 2022

    Emmanuel Fc ne’ebé hahu partisipa iha terseira divizaun epoka 2019 ho jogadór nasionál iha sira-nia armada konsege hakat ba segunda divizaun iha 2021 no hafoin 2022 promovidu ba primeira divizaun. Tanbá resultadu hirak ne’e, klubu Emanuel Fc hakarak kontinua promove jogadór nasionál, ho nune’e sei la rekruta jogadór estranjeiru.

    Hakarak ida ne’e hato’o husi Prezidente Emmanuel FC, Aleixo do Carvalho Monteiru ba jornalista sira iha sede Assalam Fc, Kampung Alor, tersa feira (22/02).

    Emmanuel Fc seidauk iha hanoin atu rekruta jogador internasional, maibe emmanuel hakarak rekruta jogador nasional, ho objetivu atu promove jogador Timor oan sira iha talentu di’ak hodi kontribui ba selesaun nasional” dehan prezidente klubu Emmanuel Fc Aleixo Carvalho Monteiro

    Emmanuel nia jogador ida partisipa selesaun nasional iha U-23, no jogador U-19 kuaze na’in-10 sei buka mekanizmu atu haree lista jogador ne’ebe iha Emmanuel atu reforsa tan ekipa ne’e” tenik Aleixo

    Ami mos iha hanoin atu buka tuir jogador ne’ebe mak tama iha lista Emmanuel nian, ho jogador na’in-3 atu kompleta ba 27 jogadores tuir regra ne’ebe orgaun liga hasai ona“, tenik nia.

    Maski orgaun liga loke ona janela transferensia ba klubu sira atu lori nia jogador ba rejistu, maibe Emmanuel seidauk fo sai naran jogador ne’ebe mak atu ba reforsa, no iha tempu badak sei anunsia sai ba media no publiku atu hatene.

    Ami fihir ona jogador nasional no lokal balun maibe ami seidauk publika ba publiku lai depois serteza tiha, asina kontratu ho Emmanuel Fc mak ami publika ba publiku atu hatene jogador sese mak atu mai reforsa Emmanuel bele halo balansu ami nia ekipa ne’e“, dehan nia.

    Enkuantu, jogadór hirak ne’ebé lori Emmanuel Fc husi segunda divizaun ba promove iha primeira divizaun, preparadu atu enfrenta Liga Timorense epoka 2022.

    CharllY Junior

    spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
    JHD Admin
    JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
    Juventude Hadomi Desportu
    spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

    Latest articles

    spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

    Related articles

    Leave a reply

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    spot_imgspot_imgspot_imgspot_img