spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Jerónimo re- eleitu  Prezidente FFTL 2022-2026

  Francisco Jerónimo re- eleitu prezidente  Federasaun Futebol Timor-Leste (FFTL) ba periodu 2022-2026 ne’ebe manan ho Votu 11 iha kongresu eleitivu FFTL segunda ronda.

  Partisipasaun iha votasaun ne’e mak votante 21 husi Asosiasaun Futebol Munisipiu sira  Asosiasaun munisipiu Lautem, Baucau, Viqueque, Manatutu, Díli Leste, Díli Oeste, Aileu, Ainaro, Manufahi, Covalima, Ermera, Liquisa, Bobonaru, Oe-Cusse, no asosiasaun profesional 5 mak asosiasaun Futsal, Femenino, Arbitrajen, Sentru Treinamentu Juvenil, treinador no Kampiaun divizaun dahuluk epoka 2021 Karketu Dili FC no daruak  mak Emmanuel FC. Parte hirak ne’e mak iha direitu hodi vota ba iha Kongresu Presidente FFTL foun ba periodu 2022 – 2026.

  Antes tama votasaun kandidatu prezidente FFTL Nilton Gusmão, Francisco Jerónimo no Francisco Kalbuadi Lay hato’o sira nia programa hodi hadau kongresista sira nia laran hodi hili sira ne’ebe sira nain tolu hakarak dezenvolve futebol iha Timor-Leste

  Iha votasaun ronde dahuluk kongresista ne’ebe hili Nilton Gusmão ho votu 7, ba Francisco Jerónimo ho votu 9 no hil Francisco Kalbuadi ho votu 5 tanba votasaun  tuir estatutu artigu 30 katak kandidatu ida nia votu tenki 14 maibe la iha kandidatu ida Mak nia votu to’o  14 ne’ebe tenki Tama na segunda volta kandidatu Francisco Kalbuadi Lay rezigna an hodi fo oportunidade ba kandidatu Nilton Gusmão no Francisco Jerónimo hodi kompete fila fali ne’ebe iha segunda volta Kandidatu Nilton Gusmão hetan votu 10 no Francisco Jerónimo hetan votu 11.

  Manan nain iha kongresu FFTL da-hitu ne’ebe realiza ohin, 26 fulan fevereiru 2022 mak ba mandatu tinan 2022-2026 mak Francisco Jerónimo.

  Eleisaun ne’e rasik lidera husi komite eleitoral no judisiariu ne’ebe observa husi observador nain ida husi FIFA no nain rua husi AFC,  iha mos observador husi Timor oan sira

  ADS

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img