spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Asosiasaun Futebol Lakon Konfiansa ba Lideransa FFTL, Jo Campos: Hili Ida ne’ebe Iha kapasidade Dezenvolve Futebol TL

  DILI– Relasiona ho Asosiasaun Futebol 16 ne’ebe vota abstensaun ba ajenda kongresu ordináriu Federasaun Futebol Timor-Leste (FFTL) da ualu, tanba laiha ona konfiansa ba prezidente FFTL Francisco Jerónimo hodi propoin kongresu extraoridinariu ne’e, Responsavel klubu Santa Cruz Fc, Jo Campos, husu ba asosiasaun futebol sira atu hili lideransa foun ne’ebe mak iha kapasidade onestidade no iha vontade hodi dezenvolve futebol iha Timor Leste.

  Francisco Jeronimo, re-eleitu nuudar prezidente FFTL hafoin halakon kandidatu forte nain rua seluk Francisco Kalbuadi Lay, no Nilton Telmo Gusmao Santos liu hosi kongresu extraoridinariu ba dala VII ne’ebe mak hala’o iha loron 26 fulan-Fevereiru 2022 iha Otel Novo Turizmu.

  Hafoin re-eleitu nuudar prezidente FFTL iha tempu ne’eba Francisco Jeronimo promete katak sei kontinua ho programa ne’ebe mak durante nia trasa ona hodi kontinua hakbesik futebol to’o iha baze, maibe promesa murak ne’e atual prezidente FFTL ne’e la iha kapasidade atu implemeta ho nune’e liu hosi kongresu ordináriu FFTL bá dala 8 Asosiasaun 16 ezizi atu halo kongresu extraoridinariu tanba laiha ona konfiansa ba prezidente FFTL, tanba la implemta promesa sira ne’e.

  Iha kongresu ordináriu FFTL bá dala 8 ne’ebe mak realiza iha otel novu turizmu Sabadu (01/07) asosiasaun 16 vota abstensaun ba ajenda kongresu ordináriu no iha deit asosiasaun 5 mak a-favor ba ajenda kongresu, Relasiona ho ezizensia hosi Asosiasaun 16 ne’ebe hakarak kongresu extraoridinariu ne’e, hetan mos reasaun hosi Responsavel klubu Santa Cruz Fc, Jo Campos, ne’ebe mak husu ba asosiasaun sira atu eskoila lideransa foun ne’ebe mak iha kapasidade honestidade no iha vontade atu dezenvolve futebol.

  Resultadu husi kongresu annual  hodi hamosu kongressu extraordinario hanesan Vontade kolectiva husi assosiasaun sira ba mudansa ne’ebé diak liu, ho nune’e iha kongresu Extraordinario tuir mai Assosiasaun sira mos bele halo desisaon kolectiva ho Dignu hodi hili lederansa foun ne’ebé iha kapasidade, honestidade no iha vontade bo’ot liu hodi desemvolve futebol Timor Leste” dehan Responsavel klubu Santa Cruz Fc, Jo Campos ba JHD Tersa (04/07).

  desizaun tomak iha Assosiasaun sira nia liman,  Assosiasaun sira mak iha direitu atu  eskoila ka rekomenda tamba assosiasaun sira mak sente liu oinsa  dezenvolvimentu  futebol iha base tuir espetativa  no   mehi assosiasaun sira nian. Importante ba ita hotu maka atu labele ses Estatuto FFTL  no nafatin lao iha koridor  estatutu FIFA” tenik nia.

  Nia afirma, hanesan klubu sempre apoiu Resultadu saida husi  kongresu anual no mantein atu fo apoio ba kualker mudansas ne’ebé hodi Desemvolve futebol Timor-Leste.

  Responsavel klubu Santa Cruz Fc ne’e mos, apresia mos ho servisu no apoiu husi Executivu  hodi realiza kompitisaun Liga Futebol Timorense iha  epoka liu ba maske la’o fulan 2 deit.

  Koalia kona ba Desemvolvimento Futebol ita koalia em geral iha aspeitu hotu-hotu, no hau hanoin katak Assosiasaun Municipal no Assosiasaun Profesionais sira mak tenke sai alvu ba Desemvolvimentu ne’e rasik” nia konklui

  JHD

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img