spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Mai Zone Sport Gym sei Realiza kompetisaun Basketebol iha fulan Jullu

  DILI- Mai Zone Sport Gym Timor Leste, serbisu hamutuk ho Federsaun Basketebol Timor-Leste (FBTL), atu realiza kompetisaun basketebol  iha fulan jullu tinan 2022.

  Dadaun ne’e Rejistrasaun ba Kompetisaun refere la’o hela no tuir planu sei termina iha loron 30 fulan ne’e no jogu refere sei hala’o abertura iha loron 2 fulan oin

  kompetisaun basketebol ho modelu jogador 3 vs 3 iha fulan jullu ami  fo oportunidade joven talentu basketebol para anima malu no promove atleta basketebol sira iha Timor-Leste tanba ema barak antusiasmu mai iha ami nia fatin ne’ebe data rejistu hahu agora sei remata iha loron 30 fulan junu tinan ne’e“, jerente Mai Sport Zone Gym Anastácio da Costa ba jornalista sira iha nia knaar fatin Hudi Laran, Díli segunda (20/06).

  Nia dehan, kompetisaun ne’e sira koopera hamutuk ho Federasaun Basketebol Timor-Leste (FBTL) ne’ebe ekipa husi parte federasaun mai verifika sira nia kampu no koalia kona mos ba regulamentu jogu nian.

  Nia dehan, sira enkontru dala tolu ona ne’ebe sira deside data fiksu ba kompetisaun sei abertura iha loron 2 fulan jullu no sei ensera iha loron 26 fulan jullu 2022 ne’ebe mekanismu jogu iha kompetisaun tomak sira sei entrega ba federasaun dirije tanba regulamentu jogu sira mak komprende liu atu nune’e jogu lao diak liu no bele anima ema sira Mai Sport Zone Gym.

  Enkuantu premiu ba manan nain sira husi manan nain dahuluk sei hetan 1000 USD, daruak hetan 700 USD, datoluk 500 USD no dahaat hetan 200 USD no kompetisaun hetan apoiu masimu husi sponsor sira mak Nicot motor,  Aqua Fresca, Golgota hotel, Golgota Mall,  Emtop, WTC no Lin Brother,  ne’ebe sira sei haree karik presiza orsamentu tan mak sira halo proposta ba SEJD atu apoiu tanba orsamentu husi sponsor sira hanoin sufisiente ona.

  ADS

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img