spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Dualismu FNBTL kontra FBTL, CDTL rekoñese FNBTL mak uniku Federasaun legal

  DILI-Konfederasaun Desportu Timor-Leste (CDTL sigla portuges) rekoñese Federasaun Nasional Basketbol Timor-Leste (FNBTL) mak uniku federasaun basketbol ne’ebé legal iha Timor-Leste.

  Antes ne’e atividade basketball labele lao iha Timor – Leste tan eziste dualism Federasaun Nasional Basketball Timor – Leste (FNBTL) kontra Federasaun Basketball Timor Leste (FBTL). Tan ne’e, CDTL nu’udár orgaun akumlativu husi federasaun desportu oin-oin buka meius hodi solusiona kestaun refere.

  Ho nune’e, CDTL orienta ekipa avaliasuan ida ba dokumentu husi federasaun rua nian, iha ne’ebé ikus mai halo konkluzaun katak FNBTL mak unika federasaun basketball ne’ebé legal no afiliadu ba Federasaun Internasional Basketball (FIBA).

  Ami notifika ona FNBTL iha loron 14 fulan junu 2022 ne’ebe FNBTL mak rejistradu iha Ministeriu Justisa liu husi diresaun notariadu ne’ebe afiliadu mos ba organizasaun internasional FIBA”, prezidente CDTL Macario F. Sanches ba jornalista JHD iha nia knaar fatin Caicoli, Dili kinta (30/06).

  Macario hatutan, hein katak federasaun bele halo fila fali kampionatu munisipal no nasional atu nune’e bele partisipa kompetisaun internasional iha future.

  Tan konsidera estrutura FBTL mós mesak ema potensial ne’ebé iha hakarak atu dezenvolve Basketball iha maka Prezidente CDTL husu atu FNBTL bele involve estrutura FBTL hodi hamutuk organiza atividade basketball iha Timor Leste.

  Iha sorin seluk vise sekretariu jeral FNBTL Inácio Fonseca konsidera la eziste dualism iha modalidade Basketball tanba FNBTL mak federasaun uniku iha Timor-Leste tanba rejistradu iha notariadu no rekonese iha FIBA.

  Dalabarak  ema dehan federasaun basketebol dualismu maibe hau nunka rekonese dualizmu tanba federasaun  Basketebol uniku iha Timor-Leste mak Federasaun Nasional Basketebol Timor-Leste (FNBTL) tanba nia legalidade rejistu iha Ministeriu Justisa liu husi diresaun notariadu no rekonese husi FIBA” tenik Inácio.

  Ho rekoñesimentu ida ne’e hatudu katak kestaun dualism entre federasaun rua hotu ona, nune’e iha future FNBTL bele organiza fila fali atividade Basketball iha Timor – Leste.

  ADS

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img