spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  CDTL fo orsamentu $57,600 ba Federasaun 7 Hitu partisipa Sea Games

  DILI-Confederação Desporto Timor-Leste (CDTL) sigla portuges fo orsamentu hahan nian ho montante  $57,600 ba federasaun hitu ho modalidade ualu ne’ebe sei partisipa Sea Games 2022 Iha Fulan Maiu nian laran.

  Tinan ne’e, Governu liuhosi SEJD ho CDTL fo inzesaun orsamental ba preparasaun atleta Timor Leste nian hodi kompete iha sea Gamea iha Vietnam. CDTL oferese orsamentu ba hahan nian ho montante  $57,600 atu nune’e atleta sira bele hetan nutrisaun diak.

  Ohin ami bolu Prezidente federasaun hitu ho modalidade ualu ne’ebe sei partisipa Sea Games atu esplika katak Orsamentu hahan nian  disponivel ona ho montante $57,600” Macario hateten.

  Fundu ne’e CDTL entrega ne’e kobre ai-han Fulan Tolu nian, Enkuantu Fulan Ida seluk nian, CDTL sei konsentra atleta Sira iha Fatin Ida de’it, nune’e orsamentu Rai ba Sira konsentradu.

  Ami fo ba fulan tolu nian lolos ba fulan tanba Ami sei rai Hela Fulan Ida nian tanba sei konsentra sira iha fatin ida deit antes sira desloka ba Vietnam iha fulan Maiu” Prezidente CDTL Macario F Sanches ba Jornalista sira iha knaar fatin, Colmera, Dili segunda (7/02).

  Macario hatutan, Orsamentu jeral Estadu nian atravesa SEJD ne’ebe federasaun sira hotu tenki kumpri regra katak sira tenki halo relatoriu mensal ba progresu despeza ne’ebe sira halo, tanba ne’e sira lakoi loron ikus sira atu deslokasaun Mak foin buka malu Ida ne’e orsamentu Estadu nian tenki ezekuta tuir regra ne’ebe existe tiha ona.

  Iha sorin seluk Prezidente Taekwondo Timor-Leste (FFTL) Gabriel da Costa hatete, Ohin sorumutu loraik ida ne’e CDTL informa ba modalidade sira atu partisipa Sea Games iha fulan Maiu tinan Ida ne’e, atu mai foti orsamentu Hahan ba atleta Sira ne’ebe   husi modalidade Taekwondo hetan orsamentu ba hahan nian no montante $9,720 ba atleta nain hitu no treinador Ida ho ofisial ida maibe foin daudauk enkontru ho SEJD aumenta tan ho atleta rua ne’ebe sei lori atleta 9, treinador no ofisial 2 no orsamentu ida ne’e sei jere ba sira nia hahan durante sira treinu iha sentru treinamentu atu nune’e sira hetan nutrisaun diak.

  Ohin sorumutu loraik ida ne’e CDTL informa ba modalidade sira atu ba partisipa Sea Games iha fulan Maiu tinan Ida ne’e atu ami mai foti orsamentu hahan ba  atleta Sira ne’ebe   ami husi modalidade Taekwondo hetan orsamentu ba hahan nian no montante $9,720 USD ba atleta nain hitu no treinador Ida ho ofisial ida maibe foin daudauk ami enkontru ho SEJD aumenta tan ho atleta rua ne’ebe sei lori atleta 9, treinador no ofisial 2 no orsamentu ida ne’e ami sei jere ba sira nia hahan durante sira treinu iha sentru treinamentu atu nune’e sira hetan nutrisaun diak” Gabriel hateten.

  Federasaun Taekwondo hetan orsamentu ho montante $9,720  ba atleta hitu no treinador rua, Atletizmu hetan $8,640  ba treinador rua no atleta neen, Boxing hetan   $7,560  ba atleta lima no ofisial rua, Karate-Do hetan $6,480 ba atleta lima no ofisial ida, Natasaun hetan $4,320  ba atleta tolu no ofisial ida Halterofilizmu hetan  $6,480  ba atleta haat no ofisial rua no orsamentu sira ne’e mai husi SEJD ho montante $81,000 ne’ebe sira aloka ba preparasaun atleta sira partispa Sea Games 2022 Vietnam realiza iha loron 12 to’o 23 Maiu tinan ne’e.

  Fundu hahan nian ba federasaun depende numeru atleta no treinador kada Federasaun nian, ne’ebe la hanesan maibe jeralmente orsamentu hahan ba kada individu ne’e defenidu iha kontratu ne’ebe konfederasaun no Federasaun sira asina ona.

  ADS

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img