spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  AFF Futsal Championship 2022: Timor-Leste Derota Kontra Vietnam Ho Skore 1-7

  Bangkok – Selesaun Nasional Futsal Timor Leste derota kontra ekipa Vietname ho score 1-7, iha jogu kontinuasaun AFF Futsal Championsip 2022 faze apuramentu grupu (B),

  Hala’o jogu iha Indoor Stadion Huamark, Tailandia tersa (05/04), Ekipa Vietname tun kedas jogu impresivu nune’e jogu foin hala’o minutu ida Selesaun Nasional Vietname lídera kedas ho score 1-0, liu husi jogador Thinh Phat.

  Sofre ona golu ida ekipa Lafaek koko sai hodi halo atake ba no esforsu ne’e konsege hetan rezultadu pozetivu hafoin Cesario Barreto susesu fura rede Vietname iha minutu 17 hodi hatuur score ba 1-1.

  Ho score refere halo intensidade jogu komesa manas ho nune’e ekipa Vietname konsege fura tan rede Timor Leste dala rua tuir malu liu husi jogador, Thai Huy iha minutu 18 no Thinh Phat iha minutu 20 hodi Save metin score 3-1 iha primeira parte.

  Kontinua ba jogu segunda parte, ekipa rua mantan lansa kontra no ataka ba malu maibé

  Iha segunda parte Timor-Leste hahú lakon ona kontrolu maximu iha lina defeza ikus mai ekipa Vietnam marka golu haat tuir-tuir malu hodi halakon selesaun nasional Timor-Leste ho skore 7-1.

  Husi rezultadu derota halo ekipa Lafaek mantein iha zona mean ho pontus 0 husi joga dala rua lakon hotu, no la iha ona dalan atu hakat ba faze tuir mai maske ekipa Lafaek sei iha joga dala ida kontra Myanmar iha loron aban (06/04)

  Enkuantu Ekipa Vietname okupa iha segunda klasifikasaun, provizoriu ho pontus 4, husi jogu rua Manán ida no empata dala ida.

  Enteretantu ba pozisaun dahuluk okupa husi Myanmar ho pontus 4 hafoin halakon nia ekipa adversariu Austrália ne’ebé mak lídera tabela klasifikasaun provizoriu ne’e ho score 1-6

  ADS

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img