spot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Tempu Badak, AFME Sei Realiza Kopa AFME

  DILI– Tempu Besik, Asosiasaun Futebol Munisipiu Ermera (AFME), sei realiza Kopa AFME, hodi prepara jogador atu kompete iha Liga Timorense terseiru divizaun.

  Objetivu husi kompionatu Kopa AFME ne’e mak,  atu promove joven sira, tanba joven barak mak iha talentu ba futebol no mos aumezmu tempu atu halo selesaun ba jogadór Sira hodi kompete iha Liga Futebool Timorense terseiru divizaun epoka 2022

  Agora daudaun asosiasaun Ermera prepara atu realiza kampionatu kopa AFME 2022, tinan-tinan AFME sempre realiza atividade ne’e, ami loke ona rejistrasaun ba klube sira, husi rejistu ne’e ami nia kriteria la aumenta tuir regra ne’ebe mak husi asosiasaun rasik“, dehan, Prezidente AFME, Lomelino Salsina ba jornalista iha kampu futsal Bidau, Dili sabadu (14/05)

  Prezidente AFM hateten, munisipiu Ermera iha klube haat de’it entaun labele realiza ba klube haat de’it, sei fo oportunidade ba klube seluk.

  Nia dehan, klube ne’ebe hodi joga iha kampionatu AFME ne’e sira tenke rejistu ona iha ministeriu justisa, liuhusi nasional notariadu nian.

  Ho nune’e, sira loke ba klube husi munisipiu seluk bele mai rejistu hanesan munisipiu Likisa klube 3, asosiasaun Dili Leste klube 2, no Atauro klube ida.

  Prezidente afirma, klube husi munisipiu Ermera  hamutuk 12, Dili Leste 3 no Atauro 1, total hamutuk 16 mak sei kompete iha eventu refere.

  Prezidente hateten, daudaun ne’e klube sira rejistu ona hodi hein atu kompete iha eventu refere.

  Semana oin ami tenke teknical meeting hodi abertura ba jogu refere“, dehan prezidente Lomelino Salsina.

  Nia afirma, orsamentu ne’ebe hetan kontribuisaun husi empreza nasional no Ermera oan no mos Federasaun Futebol Timor-Leste.

  Prezidente AFME informa, agora sei prepara premiu ba kompetisaun hahu primeiru lugar, segundu, terseiru no kuarta lugar, alende ne’e prepara premiu ba mellor  jogadór, mellor markador no mos mellor de guarda rede.

  Husi Federasaun apoiu ami dollar Amerikanu 3.700 USD, ami haree orsamentu natoon no mos hetan suporta husi emprezariu balun iha munisipiu Ermera“, katak Nia.

  Nia parte haklean liu tan katak, husi parte governu mos apoiu ba kampu, bainhira realiza kampionatu ruma presiza infraestrutura.

  Entaun ami halo koperasaun ho sekretariu estadu juventu no desportu, liuliu diresaun asuntu kooperativa oferese estadium hodi utiliza halo kampionatu refere“, tenik nia.

  Nia dehan, jogu ne’e preoridade ba terseiru divizaun, premeiru divizaun sei la autoriza hodi kompete, aumezmu tempu jogadór ne’ebe joga iha primeiru divizaun sei la utiliza atu tuir kampionatu refere.

  Totál klubu ne’ebé mak rezistu ona iha Kopa AFME ne’e hamautuk 21, no tuir planu sei abertura hala’o abertura iha 20 de maiu 2022.

  DVO

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img