spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  “BNCTL Cup 2023” Halakon SERVE. IP 4-3, MTCI hakat ba 8 Finais

  Dili– Jogu kontinuasaun faze eliminasaun BNCTL Cup 2023, ekipa Ministeru Turismo Komersiu no Industria (MTCI) susesu hadau bileti 8 finais, hafoin halakon nia adversariu Servisu Verifikasaun Emprezarial, Institutu Publiku (SERVE. IP) ho score mihis 4-3.

  Hala’o jogu iha kampu multifunsaun bebora Dili Segunda (26/06), iha inisiu jogu ekipa rua ne’e hotu hotu hala’o jogu ho ofensivu hodi joga ho Kuidadu tanba jogu ne’e ho sistema bota fora ka lakon sa’i, maibe ekipa rua mos aproveita hodi halo jogu ho agresivu ho nune’e tama ba iha minutu 10 ekipa MTCI konsege lidera uluk ho score 1-0 liu hosi asaun Felipe

  Score refere la dura to’o tempu naruk tanba liu deit minutu ida ka tama ba iha minutu 11, ekipa SERVE konsege responde hikas golu ida hodi halo balansu ba score sa’i 1-1.

  Ho golu ne’e halo tensi jogu komesa manas no obriga ekipa rua tenke sa’i hosi fatin hodi lansa kontra atake ba malu ho nune’e tama ba iha minutu 19 ekipa SERVE IP susesu lidera hikas ho score 2-1, no score refere mos mantein to’o termina jogu primeira parte.

  Kontinua ba jogu segunda parte ekipa MTCI ne’ebe mak sofre uluk golu desde priemeira parte foti inisitaiva hodi halo kontra atake hasoru SERVE IP, maibe ekipa SERVE IP kontinua aproveita hodi lansa tan golu ida ba rede MTCI l hodi hasae score ba 3-1.

  Sofre ona golu rua halo ekipa MTCI jogu ho nakloke hodi lansa kontra atake ho agresivu liu tan ho nune’e tama ba iha minutu 26 ekipa MTCI konsege responde golu ida hodi hamihis score ba 3-2.

  La para deit ho ida ne’e ekipa MTCI kontinua domina hikas bola hodi lansa presaun hasoru SERVE IP ho nune’e tama ba iha minutu 27 SERVE IP marka aumenta tan golu ida hodi halo balansu ba score sa’i 3-3.

  Ho score refere jogu sa’i manas liu tan ba ekipa rua ne’e no tama ba iha minutu 29 ekipa MTCI konsege produs tan golu ida hodi lidera hikas ho score 4-3 to’o termina jogu segunda parte vitoria ba MTCI.

  Hosi rezultadu vitoria ne’e lori ekipa MTCI kontinua hakat ba faze eliminasaun 16 finais BNCTL Cup 2023, no ekipa SERVE IP elimina ona hosi eventu refere.

  Entertantu BNCTL Cup 2023 nee organiza hosi Juventude Hadomi Despotu (JHD) ho objetivo atu selebra aniversariu BNCTL ba dala 12.

  JHD

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img