spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Prezidente Karketu kontente kampiaun ho Istoria

  DILI- Prezidente klube  Karketu Dili FC Adilson Ribeiro kontente tanba klube ninian sai kampiaun divizaun dahuluk Liga Futebol Timor-Leste (LFTL) epoka 2021 hodi halo Istoria tanba kampiaun Liga dalarua iha 2017 no 2021 ho treinador Timor oan dahuluk iha Liga Futebol Timor-Leste.

  Hau sente kontente tanba Karketu Sai Kampiaun hodi halo Istoria lubuk Ida hanesan klube ne’ebe sai kampiaun dalarua no treinador Timor oan dahuluk ne’ebe lori klube hetan kampiaun iha divizaun dahuluk Liga Futebol Timor-Leste (LFTL)”, Prezidente Klube Karketu Dili FC Adilson Ribeiro ba jornalista Sira iha Stadium Munisipal Dili kinta (23/12).

  Prezidente hatutan, “kampiaun Ida ne’e oferese ba adeptu Matak malirin( Naran estimadu Karketu Dili FC) Sira, Sponsor hanesan Katuas patrisiu, Scudetto, Heineken, Top one no Sira seluk ne’ebe apoiu klube no ikus ba Ema hotu ne’ebe hadomi bola no konsege sai kampiaun Liga ne’ebe klube mehi antes joga hahu hodi hakotu dominsaun Lalenok United FC”.

  “Tinan oin hakarak husu ba Ema hotu labele haree Karketu ho mata Sorin deit maibe tenki tau atensaun hodi sura mos Karketu tanba ohin hatudu ona kualidade sai kampiaun no sei ekipa treinador no tekniku sira depois Ida ne’e sei haree fali kontrantu jogador hodi halo selesaun fali ba jogador ne’ebe sei mantein tanba maioria jogador Sira Nia kontrantu remata ona depois liga epoka ne’e hotu”.

  Iha Fatin hanesan treinador vicente Ramos hatete , “kontente tebes nu’udar treinador dahuluk ne’ebe lori Karketu Sai Kampiaun divizaun dahuluk LFTL  epoka ne’e hanesan istoria importante tebes ba Nia nu’udar treinador ne’ebe estrutura klube fo fiar”.

  Kapitaun Karketu Dili FC Domingos Ramos hatutan, “sente kontente tanba sai hanesan kapitaun klube nian  ne’ebe estrutura fo fiar no  lori Klube Ida ne’e sai kampiaun divizaun dahuluk LFTL dalarua”.

  Karketu Dili FC sai kampiaun divizaun dahuluk Liga Futebol Timor-Leste (LFTL) tinan Ida ne’e ho pontu 14 husi jogu manan Dala haat no empate rua Liu husi jogu Dala neen.

  Rep.: ADS

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img