spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Inocencio: Asosiasaun Apoiu Kalbuadi, Hakoi Futebool iha Timor Leste

  DILI – Vice Kordenaror Movimento Amantes Futebool Timor Leste Inocencio de Jesus Xavier lamenta ho Asosiasaun sira ne’ebé apoiu  Francisco Kalbuadi Lay atu kandidata aan ba Prezidente Federsaun Futebool Timor Leste (FFTL) ba períodu 2022-2026.

  Iha loron hirak liu ba Asosiasaun 14 ne’ebé mak deklara aan sei fó apoiu tomak ba Francisco Kalbuadi Lay hodi kandidata aan ba Prezidente FFTL ba períodu 2022-2026, Relasiona ho informasaun ne’e Vice Kordenaror Movimento Amantes Futebool Timor Leste Inocencio de Jesus Xavier konsidera Asosiasaun ne’ebé mak apoiu Kalbuadi Lay ne’e hanesan hakoi joven prátikante Futebool nia Futuru.

  Asosiasaun sira ida agora apoiu Kalbuadi ne’e dalaruma sira rasik mak oho ka hakoi joven prátikante Futebool Timor-Leste nia iha tempu oin mai” informa Inocencio ba Jornalista iha nia knaar fatin tersa (12/01).

  Vice Kordenaror Movimento Amantes ne’e mós husu ba Asosiasaun sira tempu ona atu halo mudansa no tenke hili ema foun maibé nafatin Agradese ba lideransa antigu sira.

  “Se Asosiasaun sira hakarak iha mudansa ba dezenvolvimentu Futebool iha tinan haat mai  tenke muda imi nia pensamentu ba hodi hili ema ne’ebé mak iha paisaun ba Futebool”.

  Nune’e mós Amantes Futebool José Carvalho afirma, “tempu to’o ona para asosiasaun hamrik para hatete buat loos no lia loos tanba durante ne’e joven sira iha baze mak sai vitima ba prátika futebool”.

  Ha’u fiar Asosiasaun sira la’ós labarik tanba sira hatene ona situasaun Futebool durante tinan 20 nia laran ne’ebé mak akontese no bele dehan katak durante ne’e Asosiasaun sai vitima barak tanba kompetisaun ne’e Asosiasaun nunka sente kompetisaun, tanba kompetisaun ne’e la’ó de’it iha nasionál”.

  Carvalho mós kestiona ho Fundus ne’ebé mak FFTL atribui ba Asosiasaun sira iha Munisípiu sira ne’e la sufisiente atu hala’o kompetisaun tanba seidauk iha kondisaun propriu  hodi organiza kompetisaun.

  Durante ne’e Federsaun sempre fo osan ba Asosiasaun kada fulan $1000 dólar,maibé seidauk sufisiente ba Asosiasaun hodi organiza Kompetisaun sira.

  Tanba ne’e mak ba prátikante Futebool hotu liu liu ba Asosiasaun Futebool sira hotu loke  matan ona, hodi haree ba futuru ba joven sira ne’ebé mak iha talentu Futebool nune’e labele sai tan vitima ba tinan 10 mai ne’e.

  tanba ne’e Amante husu ba Asosiasaun labele apoiu tan kandidatu ida ne’ebé mak la iha vizaun. Maibé Asosiasaun mak kontinua fó fiar ba kandidatura ne’ebé laiha kapasidade atu dezenvolve football,mak ema sei fó kuitadu dala ida tan ba Futebool Timor-Leste.

  Enkuantu, kongresu FFTL ba dala-7 ne’e sei partisipa husi Asosiasaun Futebol husi Munisipiu hamutuk 12 inklui RAEOA, Asosiasaun Arbitrajen, Asosiasaun Futebol Femenino, Asosiasaun Treinadór, Asosiaun Sentru Juveníl, Asosiasaun Futsal, Kampeaun segundu divizaun (Emanuel Fc) ho Kampeaun primeira Divizaun (Karketu Díli Fc) epoka 2021. Parte hirak ne’e maki ha direitu hodi vota ba Presidente FFTL foun ba periodu 2022 – 2026.

  Rep.: CharllY

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img