spot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  CDTL Otimista Rezolve Dualizmu Iha Federasaun Basketbol No Federasaun Tenis Meza Antes Fulan Juñu 2022

  DILI- Confederação Desporto Timor-Leste optimista rezolve problema dualizmu no fo opsaun diak liu ba federasaun rua mak Federasaun Basketebol no Federrasaun Tenis Meza tanba ba interese organizasaun, klube no atleta sira no grupu rua husi federasaun rua ne’e hakarak buka solusaun diak ho konfedersaun.

  Tanba interese organizasaun, klube no atleta sira laos ba ema sira ne’ebe tur iha estrutura federasaun nian ho ida ne’e  CDTL iha otimista rezolve problema dualizmu no fo opsaun diak liu ba federasaun rua ne’e antes tama ba fulan juñu tinan ne’e

  Ami optimista katak ami sei rezolve problema dualizmu antes iha juñu 2022 no ami sei fo opsaun diak liu ba sira tanba interese organizasaun, klube no atleta sira laos ba ema sira ne’ebe tur iha estrutura federasaun nian” Prezidente CDTL Macario F. Sanches ba Jornalista JHD iha nia knaar fatin, Caicoli, Dili sesta (11/02).

  Prezidente hatutan, problema Federasaun Basketebol nian CDTL kria ona ekipa levantamentu ba dadus ba grupu rua ne’e ekipa ne’e lidera husi prezidente orgaun konsellu juridiku ne’ebe sira halo reniaun iha semana kotuk para atu hahu halo levantamentu ba dadus no tuir orariu semana oin hahu sira halo halibur dadus husi ekipa rua ne’e para atu bele hatama dokumentu ne’ebe sira fo semana tolu para ekipa sira halo servisu dopois liu tiha semana tolu mak sira sente informasaun apropriadu ona sira sei halo analiza submete mai iha konsellu prezidensial CDTL para atu deside solusaun saida mak sira foti maibe ekipa rua tenki mai rekomendasaun,

  Federasaun Tenis Meza nian iha semana oin ami sei bolu ekipa rua husi prezidente julião no prezidente Agostinho, sira nain rua mak mai ami iha ona informsaun para sira nain rua tur hamutuk deside atu opsaun diak liu hanesan atu ajusta deit estrutura atual ka sira konkorda bele ba iha asembleia extraordinariu ida ne’e  mak opsaun ne’ebe foin daudauk sira foti, iha fulan kotuk ami orienta on aba sira nain rua para atu hasoru malu internalmente diskute lai saida mak sira hakarak depois ami bolu mai para foti desizaun ne’ebe ami orienta ona ekipa ne’ebe liera  husi Vise prezidente CDTL bolu sira nain rua iha semana oin para atu bele tur hamutuk para atu foti solusaun ba tenis meza nian“. Macario dehan

  Prezidente hatete, Federasaun  Basketebol nian entre grupu rua ne’e hotu-hotu hakarak atu rezolve problema dualizmu ne’e uniku problema ne’e mak federsaun ne’e iha mak sira sei eziste hela ida-idak nia estatutu maibe jeralmente sira hakarak hadia basketebol no Federasaun Tenis Meza ekipa rua nakloke hakarak tur iha meza ida ho CDTL para rezolve problema dualizmu ne’e

  Basketebol nian entre grupu rua ne’e hotu-hotu hakarak atu resolve problema dualizmu ne’e uniku problema ne’e mak federsaun ne’e iha mak sira sei eziste hela ida-idak nia estatutu maibe jeralmente sira hakarak hadia basketebol nian tanba ne’e mak iha opsaun ida mos grupu rua ne’e hakarak hamutuk maibe ho hanoin hamutuk ne’e nia mekanismu ne’e  oinsa tanba ida ne’e ami halo levatamentu dadus para bele deteta problema hun ne’e iha ne’ebe para atu resolve maibe ami fiar katak husi levantamentu ne’e ami sei fo opsaun diak liu ba sira ne’ebe ba organizasaun, klube no ba atleta  nia interese  maibe laos ba ema sira ne’ebe tur iha estrutura federasaun nia interese ida ne’e grupu rua ne’e sei konkorda ida ne’e, no  ba federasaun Tenis Meza nian ekipa rua nakloke para atu simu malu maibe sira hakarak tur iha meza ida para rezolve tanba ami sei fasilita tur iha meza ida para resolve sira nia problema dualizmu ne’e”. Macario hateten

  Problema dualizmu iha Federasaun Basketebol mak iha federasaun rua, Federasaun Basketebol Timor-Leste (FBTL) no Federasaun Nasional Basketebol Timor-Leste (FNBTL), problema ne’e mosu desde 2018 tanba ne’e federasaun Basketebol la iha atividade komesa 2018 to’o 2021 no Problema Dualizmu mosu iha Federasaun Tenis Meza mak Federasaun ida deit maibe iha prezidente mak rua ne’ebe sira hetan suspensaun International Tenis Table Federation (ITFF) iha 2014 tanba CDTL hakarak rezolve problema iha federsaun rua ne’e hodi sira halo fali atividade normal hodi halo eventu nasional prepara atleta ba kompetisaun internasional iha rai liur.

  ADS

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img