spot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Federasaun 11 seidauk submete dokumentu kompletu ba CDTL

  DILI-CDTL bolu Federasaun desportivu hamutuk 11 hodi koalia kona-ba submisaun dokumentu seidauk kompletu tuir diploma ministerial numeru 40/ 2020 ba utilidade publiku nian.

  Federasaun Desportiva ida-idak iha obrigasaun atu priense kritériu ne’ebé hatur iha diploma ministerial numeru 40/ 2020 ba utilidade publiku nian, atu nune’e federasaun sir abele iha direitu hodi hetan apoiu husi Governu, hanesan apoiu orsamentu, fasilidade no sede federasaun. Tanbá ne’e, CDTL bolu federasaun atu bele halo kompletu sira-nia dokumentu.

  Ohin ami enkontru hodi bolu federasaun 11 ne’ebe kategoria ba dokumentu inkompletu tanba seidauk submete dokumentu kompletu mai CDTL tuir diploma ministerial publiku numeru 40/ 2020 ba utilidade publiku nian. ne’ebe sira la submete  dokumentu sira ne’e sei la hetan utilidade publiku hanesan apoiu orsamentu, fasilidade no sede federasaun” vise- prezidente CDTL Zeferino V. Tilman ba jornalista sira iha nia knaar fatin Caicoli, Dili kuarta (9/03).

  Iha enkontru refere, parte hotu konkorda atu fo tempu semana ida ba federasaun ida-idak atu bele submete sira-nia dokumentu molok submete ba parte governu liu husi SEJD.

   “Ami fo tempu masimu ba sira semana ida ne’ebe semana oin sira tenki submete ona hodi nune’e sira ne’ebe mak la iha duni sei fo tempu ba sira halo asembleia no sira ne’ebe mak dokumentu Iha nanis ona sira organiza lori mai tuir diploma ministerial nian” Zeferino informa

  Iha sorin seluk, parte federasaun badminton konsidera enkontru refere diak tebes, tanbá bele fo atensaun ba sira hodi esforsu halo kompletu dokumentu hirak ne’e.

  Ohin CDTL  halo apresentasaun dadus sira ne’e iha kategoria tolu ba federasaun sira mak dokumentu kompletu, seidauk kompletu no la iha liu, ne’ebe enkontru ohin ne’e diak bele fo hanoin fali ba ami esforsu hodi kompleta dadus hatama ba CDTL no Hau nia federasaun rasik seidauk hatama dokumentu estrutura nian laos la iha maibe seidauk hatama dokumentu ne’e mai CDTL”, José Jaquelino hatete.

  Federasaun hamutuk 11 seiduak hatama dokumentu kompletu ba CDTL mak netball, tennis Kampu, siklismu, voleibol, sailing, natasaun, halterofilizmu, badminton, tiru, aikido no cricket no dokumentu tuir diploma ministerial publiku ba utilidade desportivu mak federasaun sira tenki hatama  mak estatutu, rejistu notariadu, estrutura, atleta, arbitrajen, treinador, asosiasaun, klube, sede no asembleia federasaun

  ADS

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img