spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Trava Felisberto iha Timor – Leste, Prezidente nomeia oan mane ba Portugal

  DILI-Prezidente Federasaun Atletismu Sr. Afranio Xavier, Trava Atleta Felisberto de Deus ne’ebé hetan prestasaun diak iha sea games epoka 2022, hodi Nomeia nia oan rasik ba tuir formasaun ka bolsu estudu iha Portugál durante tinan 2 ho balu.

  Antes ne’e iha loron 14 fulan juñu Prezidente CONTL Francisco Kalbuady Lay publika atleta nain-5 hudi federasaun diferente mak benefisia ba bolus estudu formasaun durante tinan 2 ho balun iha nasaun lima iha mundu.

  Federasaun Atletismu ne’ebé hetan kuota ida husi bolsa refere deside atleta ho naran Manuel Belo Amaral Ataide. Ho desizaun ne’ebé la bazeia ba selesaun ruma, konsege hamoris reasaun makas husi publiku Timor – Leste. Barak liu la konkorda no deskonfia iha komflitu interese, tanbá atleta refere ladun hetan prestasaun iha tinan tolu (2019-2022) ikus no iha tempu hanesan, atleta refere nu’udár oan husi prezidente Federasaun.

  Hatan ba preokupasaun no akuzasaun hirak ne’e Afranio konsidera desijaun ida lori nia oan rasik hodi benefisia ba bolsa refere no la lori atleta Felisberto ne’ebé lori medulla rua mai Timor Leste iha 2022 ne’e nu’udár estratejia federasaun nian atu garantia de’it Asia Games.

  Ne’e estratéjia Federasaun nian, tanba nia bá tiha ona Olimpiade, atu para garantia de’it Asia Games, la persija ba li’ur, tanba ita mós bele, tanba Felisberto ba ida bele di’ak liu no ida bele at liu no Sea Games sei la halo buat ida tanba ne’e ita tetu hotu ona” dehan Prezidente FTA, Afranio Xavier ba jornalista iha Ginaziu Desportu Dili (GDD) sexta (17/06).

  Tuir nia, diak liu Feliberto nafatin iha Timro Leste hodi bele ba compete iha Asia Games, iha fulan Novembru. Se Felisberto ba Portugal maka susar atu Timor Leste hatudu prestasaun iha asia games.

  Atleta sira ba ne’e Manuel Ita Haruka ba nee Nia terbaik iha Doha Qatar, Federsaun la foti Atleta ne’ebé nein kualifiksaun ne’e labele tanba atelta ida ita ba ne’e boot uituan para atu iha prestasaun” Afranio Salienta.

  Ho nune’e, Federasaun Atletismu Timor Leste  deside Felisberto ne’ebé oferese medalla osan mutin 2 iha Sea Games 2022 atu nafatin hela iha Timor Leste hodi partisipa iha asia games tinan ne’e no haruka prezidente nia oan Manual ne’ebé mak hetan medulla osan metan ihaPrakualifikasaun jogus Youth Olimpic Games 2018.

  Finanseira ba Bolsa estudu ne’e mai husi Olimpiku Solidadridade ho totál orsamentu 1.4 milloens atraveza hosi CONTL ba Federsaun desportivu 5 ; Taikondow Natasaun Badminton Halterofelismu no Atletismu, iha Timor Leste. Bolsa refere nu’udár preparasaun ba jogu Olimpiku 2024, iha París.

  CharrlY Junior

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img