spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Vizita Fc Portu Taibesi, Xanana sei Apoiu Suteras ba Jogador Femenino sira

  DILI- Segunda (18/07), Líder Karismatitiku Xanana Gusmao hala’o vizita ba klubu Futebool Femenino, Fc Portu Taibesi iha kampu Futebool Taibesi hodi apoiu Suteras no Farda ba jogador Femenina sira.

  Tuir observsaun jornalista Joventude Hadomi Desportu (JHD), iha terenu nota katak, wainhira líder Nasional ne’e tun hosi karreta jogador sira kontente hodi simu no foto hamutuk.

  No iha biban ne’e jogador sira husu ba Xanana Gusmao, atu apoiu farda, Suteras, no bola hodi núne’e sira bele hala’o treinamentu hodi Partisipa iha Liga  Futebool Femenino de Timorense (LFFT).

  Ho núne’e jogador sira rezistu kedas naran no Suteras nia ukuran hira ne’ebé mak jogador sira uza, no jogador kuaze 16 mak hakerek naran hodi simu farda no Suteras.

  Klube futebol Femenino Fc Portu Taibesi, mós daudaun ne’e halo hela preparasaun hodi tuir kompetisaun liga Femenino terseira divizaun ba epoka tinan ne’e.

  Antes ne’e, Federasaun Futebol Timor-Leste (FFTL) hahú loke rejistrasaun ba klubu foun sira ne’ebé atu kompete iha terseiru divizaun desde loron 21 fulan Abril tinan ne’e.

  Iha entervista ho  trenador FC Portu Taibesi Jose Luis de Jesus Gomes, informa, jogadór ne’ebe mak halo preparasaun hamutuk kuaze 16 jogadór, maibé klube sei esforsu hodi kompleta 22 jogadór tuir rega ne’ebe husi Federasaun Futebol Timor-Leste (FFTL) nian.

  Ami foin halo preparasaun ne’e seidauk to’o Fulan ida, jogadór ne’ebe treinu iha ne’e kuaze 16 jogadór, maibé ami sei buka tan hodi kompleta tanba balun kaer bola seidauk metin, entaun ami sei selesaun tan ba sira“, dehan Jose Luis ba JHD iha kampu futebol Taibesi.

  Nia hateten, kona-ba preparasaun la’o di’ak, treinu hahú tuku 4:00 to’o 6:00 loraik OTL.Treinu ne’e hanesan atu halo selesaun ba jogadór sira hodi ba kompete iha terseira divizaun epoka tinan ne’e.

  Treinador ne’e afirma, atu hakat ba segundu divizaun ne’e susar tebes tanba preparasaun ladun masimu.

  Ha’u la garantia ho preparasaun hanesan ne’e, ha’u laiha tarjeitu atu sa’e ba segundu divizaun“, katak nia.

  Enkuantu liga futebol Femenina terseira divizaun Époka ne’e sei hahú iha loron 30 fulan Jullu tinan ne’e.

  Caet

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img