spot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Karketu Dili Fc Sei La Partisipa Liga Timorense Epoka 2022-2023

  DILI– Relasiona ho deklarasaun husi parte orgaun Liga Futebol Timorense katak sei hahu kompetisaun Liga Timorense  epoka 2022-2023 iha fulan  Dezembru tinan ida ne’e, nune’e klubu primeira divizaun Karketu Dili Fc foti desizaun sei la partisipa tanba seidauk iha preparasaun.

  Kestaun ne’e hato’o husi Prezidente Karketu Dili Fc, Adilson Ribeiro ba Jornalista iha Stadium Munisípal Dili, Kinta (27/10).

  Kampeaun Liga Timorense epoka 2021 ne’e deside la partisipa tanba ladauk hetan informasaun ruma atu liga lao iha fulan Dezembru tinan ne’e

  Ami hakarak hatete katak, ami ladun fiar dehan liga atu hala’o iha fulan Dezembru, sei hala’o iha fulan Dezembru ami sei la prepara no ami sei la partisipa“, tenik nia.

  Adilson hateten, kuandu sira deklara atu realiza liga iha Dezembru, minimal fulan Setembru ne’e tenke fo hatene ona orariu  buat sira ne’e hotu hodi halo preparasaun hanesan rekrutamentu jogadór, produsaun ba farda ekipamentus no mos preparasaun ba treinamentu.

  Ami hakarak hatete katak, ami ladun iha esperansa dehan liga ne’e atu hahu iha fulan Dezembru, tanba haree ba preparasaun agora ne’e depois situasaun ida liga futebol ho Federasaun mos seidauk iha diskusaun di’ak ida kona-ba liga“, katak Prezidente Karketu Dili Fc, Adilson Ribeiro.

  Nia dehan, liga atu halo kalendariu, ne’e minimu antes tenke halo reuniaun ho klubu, para halo diskusaun, atu nune’e Klubu nia preparasaun fulan tolu antes.

  Se obriga de’it atu halo iha Dezembru para atu kompleta de’it relatoriu orsamentu, ha’u hanoin Karketu Dili fc sei la partisipa iha Liga epoka 2022“, Adilson Ribeiro deklara.

  Nia dehan, tuir esperensia ne’ebe iha tinan tinan kuandu liga atu hahu nia preparasaun ne’e tempu naruk.

  Entretantu  Diretor Finansas Liga Futebol Timor Leste, Caetano Carceres Correia hateten, LFTL preparadu ona sei realiza liga Timorense epoka 2022  iha Dezembru tinan ida ne’e.

  Diretór ne’e dehan, orgaun LFTL mos submete ona proposta ba Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu, liu husi  Federasaun Futebol  Timor Leste  atu aumenta tan orasamentu por volta  40 Mill hodi realiza liga Timorense epoka 2022, ho  informasaun ne’e  LFTL prepara proposta hodi submete kedas ba Federasaun Futebol Timor Leste,  iha loron 21 Outubru 2022, nune’e governu aumenta osan hodi realiza liga Timorense epoka tinan ne’e.

  Ho situasaun ne’e, orgaun Liga mos halo ona preparasaun ba Liga Timorense epoka 2022-2023 nian sei hahu iha Dezembru tinan ida ne’e, tuir orariu ne’ebe iha ona“, tenik nia.

  LFTL mos loke ona janela tranfernsia ba jogador lokal no internasional hodi klubu sira bele rezistu.

  Caet

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img