spot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Emmanuel vs S.L.B. : Kartaun Mean nain 2 Makikit nafatin fila Ho Pontus 3

  DILI—AD. S.L.B. susesu rekoila pontus tolu maske joga deit ho jogador nain 9. klubu istimadu ho naran Makikit Laulara ne’e konsege halakon nia adversariu Emmanuel ho score 2-0, iha jogu kontinuasaun primeira divizaun Liga Timorense.

  Jogu entre ekipa rua ne’e hala’o iha Estadion Munisipal Dili Sabadu (04/03). Desde inisiu jogu ekipa rua ne’e hala’o jogu ho atrativu tebes hodi halo kontra atake ba malu maibe ekipa AD. S.L.B. ne’ebe mak hatudu ritmu jogu ho diak liu domina liu bola  no konsege fura rede Emmanuel Fc iha minutu 23.

  Futebol ho numeru kamizola 7 ne’e marka golu hafoin simu assitensia bola kruza hosi nia kompatriota Jermias Batista hosi parte direta no Zenivio Mota aproveita hodi halo golu ho nune’e muda kedas score ba 1-0.

  Ho golu ne’e tensi jogu komesa manas liu tan no tama ba iha minutu 25 Zenivio Mota hetan kartaun kinor tanba komete erru.

  Tama ba iha minutu 28 S.L.B. tenke joga deit ho nain 10 hafoin Zenivio Mota hetan kartaun kinor ba daruak hosi arbitu.

  Menus jogador ida Emmanuel Fc konsege domina liu bola hodi lansa suta fila fila ba AD SLB maibe guarda no defensivu hosi S.L.B. mantein solidu ho nune’e to’o termina jogu primeira parte score mantein 1-0.

  Kontinua ba jogu segunda parte ekipa rua ne’e mantein lansa kontra atake ba ba malu ho ritmu jogu ne’ebe mak aas maibe ekipa Emmanuel Fc ne’ebe mak sofre uluk golu konsege domina liu bola iha segunda parte ne’e hodi lansa presaun ba AD SLB maibe guarda defensivu hosi SLB mantein solidu.

  Tama ba iha minutu 49 Gumario Moreira hetan kartaun kinor ba hafoin komete erru.

  No tama ba iha minutu 72 Emmanuel Fc tenke sofre tan golu ida hafoin jogador Mouzinho Barreto de Lima susesu fura rede Emmanuel Fc hodi muda score ba 2-0.

  Ho score refere jogu sa’i manas liu tan ba ekipa rua no tama ba iha minutu 90 S.L.B. tenke lakon tan jogador Gumario Moreira hafoin hetan kartaun kinor ba daruak nian.

  Maske nune’e to’o termina jogu segunda parte la iha golu ruma mak akontese tan vitoria ba AD. S.L.B. ho score 2-0.

  Hosi rezultadu vitoria ne’e hatuur ekipa AD. S.L.B. iha pozisaun da toluk provizoriu ho pontus 4 hosi jogu rua manan ida no empata ida.

  DVO

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img