spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Liga Timorense, Emmanuel Fc Festa Golu ba rede Fc Porto Taibesse

  DILI– Klubu promovidu Emmanuel Fc festa golu hodi “liki” nia adversariu Fc Portu Taibesse ho score 5-1, iha jogu kontinuasaun Liga Timorense jornada da-hitu mak hala’o iha Estadion Munisipal Dili, Sexta (14/04/2023).

  Jogu la’o manas kedas desde inisiu tanba ekipa rua iha ambisaun makas hodi asegura pozisaun iha tabela klasifikasaun Liga Timorense, ho nune’e jogu foin hala’o deit minutu 2 Kapitaun ekipa Emmanuel Fc, Juvito Moniz fura ona rede Fc Porto Taibesse hodi lori Emmanuel Fc lidera ho score 1-0.

  Ho golu sedu hosi Emmanuel Fc nian ne’e halo intensidade jogu komesa manas liu tan ba ekipa rua ne’e hodi lansa kontra atake ba malu ho nune’e tama ba iha minutu 41 Fc Porto Taibesse konsege responde hikas hodi halo balansu ba score sa’i 1-1 liu hosi jogador Danilson Araujo.

  Jogador ho numeru kamizola 16 ne’e fura rede Emmanuel Fc hafoin Fc Porto Taibesse aproveita hodi halo kaunter atake ne’ebe mak lais no Danilson Araujo  fura rede Emmanuel Fc liu hosi suta dook.

  Ho score refere jogu sa’i manas liu tan ba ekipa rua ne’e maibe to’o termina jogu primeira parte score mantein 1-1.

  Kontinua ba jogu segunda parte intensidade jogu komesa aas ba ekipa rua ne’e hodi lansa kontra atake ba malu no iha segunda parte ne’e Fc Porto Taibesse tenke hala’o jogu ho nain 10 hafoin Danilson Araujo hetan Kartaun Kinor ba daruak nian.

  Menus jogador ida Emmanuel Fc tenta nafatin fo presaun makas ho nune’e tama ba iha minutu 57 Juvito Moniz hamorin tan nia naran hodi lori nia ekipa Emmanuel Fc lidera ho score 2-1.

  Ho golu ne’e fanun hamonu ona mentalidade armada dragon ne’e ho nune’e tama ba iha minutu 66 guarda rede Fc Porto Taibesse Juvencio Henrique, filla kontrola bola ne’ebe mak nia kompatriota pasa ba ho nune’e avansadu prinsipal Emmanuel Fc, Edit Savio aproveita hodi halo golu hodi muda score ba 3-1.

  Ho score refere jogu komesa manas liu tan no tama ba iha minutu 89 rede Fc Porto Taibesse nakdoko hikas hafoin Fretelino Dos Santos aproveita bola barulu iha area grandeal Fc Porto Taibesse hodi hasae score ba 4-1

  Ho golu ne’e hamonu liu tan ekipa Fc Porto Taibesse nia mentalidade ho nune’e tama ba iha minutu 90 antes atu termina jogu Frederico Silva halo auto golu hodi nune’e muda aumenta score sa’i 5-1, hodi termina jogu segunda parte vitoria ba Emmanuel Fc.

  Hosi rezultadu vitoria ne’e hatuur ekipa Emmanuel Fc iha segunda kalsifikasaun provizoriu Liga Timorense priemeira divizaun ho pontus 12 hosi jogu dala 7 manan dala haat no derota dala tolu.

  Enkuantu ekipa Fc Porto Taibesse tun ba iha pozisaun 7 ho pontus 8 hosi jogu dala 7 manan dala rua empata dala rua no derota dala tolu.

  DVO

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img