spot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Emmanuel “Hakotu” Jornada Aitana iha Priemeira Divizaun

  DILI– Klubu promovidu Emmanuel hakotu jornada Aitana Fc iha priemeira divizaun Liga Timorense ho score 8-2 iha jogu jornada ikus.

  Iha inisiu jogu hanesan baibain ekipa rua tun ho ambisaun aas hodi lansa kontra atake ba malu maibe sorte diak monu uluk ba ekipa Emmanuel Fc hodi lidera uluk ho score 1-0 liu hosi asaun mesin golu Emmanuel Fc Edit Savio.

  Maibe score refere ladura ho tempu naruk tanba liu deit minutu rua Aitana Fc konsege responde hikas golu ida hodi halo balansu ba score sa’i 1-1, liu hosi asaun Jilson dos Reis.

  No tama ba iha minutu 21 mesin golu Emmanuel Fc Edit Savio marka tan nia naran hodi lori nia ekipa lidera ho score 2-1.

  Ho score refere obriga ekipa Aitana Fc tenke hala’o jogu ho nakloke ho nune’e Emmanuel Fc aproveita hodi lansa tan golu ida liu hosi jogador Joao De Sousa hodi muda aumenta score ba 3-1.

  Ho score refere jogu sa’i manas liu tan ba ekipa rua maibe to’o termina jogu primeira parte ekipa Emmanuel Fc mantein lidera ho score 3-1.

  Kontinua ba segunda parte ekipa Aitana Fc susar atu trava Edit Savio ho nia kolega sira ho nune’e Tama ba iha minutu 53 Emmanuel Fc hasae liu tan score ba 4-1.

  Tama ba iha minutu 66 Aitana Fc konsege responde hikas golu ida hodi hamihis score ba 4-2 liu hosi jogador estranjeiru Mamadou Conde.

  No tama ba iha minutu 69 rede Aitana Fc nakdoko tan dala ida liu hosi jogador Alexandre Moreira hodi haboot score ba 5-2.

  Ho golu ne’e halo ekipa Aitana Fc hahu lakon konsentrasun ho nune’e liu deit minutu rua Alexandre Moreira hamorin tan nia naran hodi hasae score sa’i 6-2.

  La para deit ho ida ne’e Fretelino dos Santos haboot liu tan score ba 7-2 iha minutu 80.

  Festa Golu Emmanuel Fc kompleta hosi jogador Joao De Sousa iha minutu 90 hodi taka jogu ho score 8-2.

  Rezultadu vitoria ne’e hatuur metin ekipa Emmanuel Fc iha pozisaun daruak Liga Timorense epoka 2022-2023.

  Rezultadu ne’e mos hakotu jornada Aitana Fc iha Liga Timorense priemeira divizaun hodi degrada ba segunda divizaun.

  JHD

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img