spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Hader Hikas Iha Segunda Parte, DIT Sa’i Kampeaun Liga Timorense

  DILI– DIT Fc susesu sa’i kampeaun ba Liga Timorense segunda divizaun, hafoin halo come back iha jogu segunda parte hodi halakon nia adversariu Lica-Lica Lemorai Fc ho score 3-2.

  Joga iha Estadion Munisipal Dili, Segunda (01/05/2023) ekipa rua hotu hotu iha ambisaun aas hodi lansa kontra atake ba malu liu hosi tekniku no tatiku ida idak nian.

  Maibe ekipa DIT Fc ne’ebe mak iha ambisaun boot hodi sa’i kampeaun ba konsege domina liu bola hodi lansa suta fila fila ba rede Lica-Lica Lemorai Fc

  Maibe ekipa Lica-Lica Lemorai Fc mantein linha metin hodi la la fo fatin no Tama ba iha minutu 45 Lica-Lica Lemorai Fc konsege halo kaunter atake ne’ebe mak lais hodi fura rede DIT Fc liu hosi jogador Miguel Bareto hodi muda score sa’i 1-0, score refere mantein to’o termina jogu primeira parte.

  Kontinua ba jogu segunda parte ekipa rua hasae liu tan jogu hodi lansa kontra atake ba malu no tama ba iha minutu 55 Joanico Branaca hodi hasae score ba 2-0.

  Ho score jogu sa’i manas liu tan no tama ba iha minutu 56 DIT Fc konsege responde golu ida liu hosi asaun individual hosi makina golu DIT Fc Elvis Silva hodi hamihis score ba 2-1.

  Ho golu refere jogu sa’i manas liu tan ba ekipa rua no tama ba iha minutu 65 Elvis hamorin tan nia naran hodi muda aumenta score sa’i empata 2-2.

   Ho score refere halo tensi jogu sa’i manas liu tan no tama ba iha minutu 80 defeza hosi DIT Fc komete erru hodi hamonu Elvis Silva iha area grandeal ho nune’e arbitu deside fo penalidade ba Lica-Lica Lemorai Fc, hodi hatudu penaltu.

  Iha penaltu ne’e kapitaun da ekipa Jose dos Santos ne’ebe mak sa’i ezekutor ba susesu fura rede Lica-Lica Lemorai Fc hodi lori nia ekipa DIT Fc lidera hikas ho score 3-2.

  Ho golu refere tensi jogu komesa manas liu tan ba ekipa rua ne’e hodi lansa kontra atake ba malu maibe to’o termina jogu segunda parte vitoria ba DIT Fc.

  Ho rezultadu vitoria ne’e lori ekipa DIT Fc sa’i kampeaun ba Liga Timorense segunda divizaun epoka 2022-2023 ho pontus hamutuk 19 hosi jogu dala 7 manan dala neen no empata dala ida.

  Pontus ne’e hanesan ekipa As Marca  Maibe DIT Fc lidera ho produtividade golu

  JHD

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img