spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  “Tensi Aas” ekipa MAE “Tidin” ekipa Timor Gap 7-3

  DILI–Jogu kontinuasaun BNCTL Cup 2023, faze eliminasaun 16 finais, ekipa Ministeru Admnistrasaun Estatal (MAE) tidin nia adversariu ekipa Timor Gap ho score fantastiku 7-3.

  Hala’o jogu iha kampu multifunsaun Bebora Dili, Kinta (29/06), jogu 16 finais ne’e nuudar faze Knock Out, tanba ne’e desde inisiu jogu priemeira parte ekipa rua ne’e hala’o jogu kontra atake ba malu kuidadu tebes hodi mantein linha metin.

  Maibe ekipa Mae ne’ebe mak hatudu ritmu jogu ho diak, konsege domina liu bola hodi aproveita linha defensivu Timor Gap ne’ebe mak ladun solidu hodi produs golu haat iha priemeira parte.

  No ekipa Timor Gap ne’ebe mak ladun hetan bola konsege responde golu ida liu hosi jogador Gualdiono Costa, ho nune’e to’o termina jogu primeira parte ekipa Mae lidera ho score 4-1.

  Tama ba segundu parte tensi komesa manas liu tan ba ekipa rua ne’e hodi lansa kontra atake ba malu maibe ekipa Timor Gap ne’ebe mak sofre golu tolu desde priemeira parte komesa halo mudansa ba tatika ho nune’e konsege produs golu rua.

  No ekipa Mae ne’ebe kontinua hatudu jogu furak konsege produs tan golu tolu ho nune’e to’o termina jogu segunda parte vitoria ba Mae ho score 7-3.

  Hosi rezultadu vitoria ne’e lori ekipa Mae hakat ba 8 finais BNCTL Cup 2023. Enkuantu ekipa Timor Gap obrigado tenke elimina iha faze 16 finais.

  Entertantu jogu BNCTL cup 2023 nee organiza hosi Juventude Hadomi Despotu (JHD) ho objetivu atu selebra aniversariu Banku Nasional Timor Leste (BNCTL) ba dala XII.

  JHD

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img