spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Golu Minutu Ikus husi Martinho Da Costa, Salva ESG 12 De Novembro Husi Derota

  DILI — Martinho Da Costa halo golu iha minutu ikus hodi salva nia ekipa 12 de Novembro Becora hosi derota kontra Sao Pedro, hafoin empata ho score 3-3.

  Hala’o jogu iha kampu Federasaun Futebol Timor-Leste (FFTL) formoza Dili sexta (01/09). Desde inisiu jogu ekipa rua ne’e hala’o iha ho agresivu hodi lansa kontra atake ba malu no tama ba iha minutu 12 de Novembro susesu produs uluk golu ida liu hosi asaun Odelio Mendonça hodi lori nia ekipa 12 de Novembro lidera ho score 1-0.

  Score refere la dura to’o tempu naruk tanba liu deit minutu 4 Eskola Sao Pedro konsege responde golu ida hodi halo balansu ba score sa’i 1-1, liu hosi jogador Leonardo dos Santos.

  Ho golu ne’e tensi jogu komesa manas liu tan ba ekipa rua ne’e hodi lansa presaun ba malu no tama ba iha minutu 36 Totifanio Amaral susesu fura rede Eskola 12 de Novembro hodi lori nia ekipa Sao Pedro lidera ho score 2-1.

  Sao Pedro lidera la ho tempu naruk tanba liu deit minutu 2 Odelio Mendonça marka tan nia golu daruak hodi halo empata ba score sa’i 2-2. Ho score refere mantein to’o termina jogu primeira parte.

  Kontinua ba jogu segunda parte intensidade jogu komesa manas liu tan ba ekipa rua ne’e hodi lansa presaun ba malu no tama ba iha minutu 50 Adroaldo Martins susesu fura rede eskola 12 de Novembro hodi lori nia ekipa Sao Pedro lidera hikas ho score 3-2.

  Ho golu ne’e tensi jogu komesa manas liu tan ba ekipa rua ne’e no tama ba iha minutu 75 Martinho Da Costa marka nia golu ida hodi halo empata ba score sa’i 3-3.

  Ho score refere jogu sa’i manas liu tan ba ekipa rua ne’e maibe to’o termina jogu segunda parte la iha tan golu ruma mak akontese ho nune’e score mantein 3-3.

  Hosi rezultadu empata ne’e obriga ekipa rua ne’e tenke fila ho pontus ida-ida.

  JHD

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img